kundesenter

Ta kontakt med oss om du lurar på noko. Det kan vera noko på fakturaen din som er uklart eller noko du vil snakka med oss om. Me er her for deg!

 • Abonnement

  Informasjon om abonnement

  For å sjå kva abonnement du har kan du sjå på fakturaen du har motteke. På faktura kan du finne informasjon om abonnement, prisar, fakturaadresse og andre ting som har med ditt abonnement å gjere.

  Endre og oppgradere abonnement

  Dersom du endrar abonnementet dittvil du bli fakturert for det nye abonnementet frå den dagen endringa er aktivert. Om du har betalt for det gamle abonnementet over ein lengre periode vil det koma ein korreksjon tilknytta abonnementsendringa på neste faktura.

  Oppgradering:

  Å oppgradera eit abonnement er kostnadsfritt og endringa vil tre i kraft så fort som mogleg, uavhengig om du har bindingstid eller ei. Gje oss gjerne ein beskjed om du ynskjer at oppgraderinga skal skje frå ein spesifikk dato.

  Nedgradering:

  Nedgradering av abonnement vert gjennomført den dagen me har motteke førespurnaden eller fram i tid, dersom du ynskjer det. Du vil då få ei stadfesting med informasjon om endringsdato når saka er behandla. Dersom du nedgraderer frå eit abonnement med bindingstid vil det koma eit ekstra gebyr for brot på bindingstid.

  Ser du at du har for låg hastigheit på nettet ditt i forhold til bruk, kan du enkelt oppgradere abonnementet ditt til din ynskte hastigheit.

  Sjå prisar og dei ulike abonnementane her: http://vossfiber.no/breiband

  Flytte til ny adresse

  Om du flyttar til ei ny adresse innanfor vårt dekningsområde vil det vere mogleg å få flytta med seg breibandet. Fyll ut eiga kontaktskjema for å sende inn di flyttemelding. Me sjekkar om det er mogleg å levere på den nye adressa di, og vil deretter gje deg ei tilbakemelding på dette.

  Flyttemelding bør sendast inn så tidleg så mogleg, helst 3 veker før innflytting. Kostnad for flytting er avhengig av kva slas breibandsteknologi du har i dag og kva som er mogleg å levere på same adresse.

  Dersom vi ikkje kan levere internett frå Voss Fiber på di nye adresse, må du seie opp ditt gamle abonnement. Abonnementet vil då ha ei ordinær oppseiingstid som er ut påfølgjande månad, frå den datoen me fekk den skriftlege flyttemeldinga/oppseiinga frå deg.

  Abonnement som er under bindingstid, som ikkje kan flyttast, vil bli fakturert brotgebyr etter gjeldande prisliste.

  Angrerett

  Ved fjernsal eller sal utanfor fast utsalsstad, har du som kunde rett til å kansellere bestilt teneste innan 14 dagar frå du har motteke angreskjema. Ved å nytte angreretten vert inngått avtale kansellert og begge partars plikt til å oppfylle avtalen fell bort.

  Ved bruk av angreretten bør denne vere sendt inn skriftleg, enten til kundesenter@vossfiber.no eller som brev til Voss Fiber AS, Dalsmoen 17, 5709 Voss.

  Dersom du har kjøpt ekstrautstyr, til dømes AirTies-aksesspunkt, må utstyret vere uopna dersom du ynskjer å nytte deg av angreretten.

  Angrerettsskjema skal du få saman med ordrestadfestinga/kontrakten, dersom du ikkje finn dette, kan du laste ned nytt her.

  Seie opp abonnement

  Ring kundesenteret på 51 20 81 15 for å få hjelp til å seie opp ditt abonnement. Abonnement utan bindingstid har ein månad oppseiingstid gjeldande frå komande månad. Dersom du har bindingstid må du vente med å seie opp avtalen til bindingstida er over, ellers vil det påløpe eit gebyr for brot på binding.

 • Faktura

  Vi sender ut faktura månadleg. Faktureringsdato er den 1. mnd. Betalingsfrist er 14 dagar etter fakturadato. Alle abonnementa frå Voss Fiber kjem på éin faktura. Har du ikkje motteke faktura, ta kontakt på 51 20 81 15 eller e-post kundesenter@vossfiber.no

  Endre fakturamottakar/adresse

  Eit abonnement kan overførast til ein ny eigar. Den nye eigaren må fylle ut eit nytt skjema.

  Personen som skal ta over abonnementet må melde dette inn til oss. Den tidlegare eigaren kan ikkje inngå avtalar på vegne av andre.

  Må tidlegare eigar seie opp avtalen fyrst?
  Den nye eigaren vil overta internett-abonnementet, men tilleggstenester som Digital-TV og breibands-telefoni blir ikkje overført. Den nye eigaren må ta kontakt med oss for å bestille desse tenestene, og vil dermed få eit nytt telefonnummer og nye TV-dekodarar. Den nye eigaren tek over modemet, medan den tidlegare eigaren må returnere anna utstyr til Voss Fiber, til dømes TV-dekodar.

  Endringa vil tre i kraft innan kommande fakturaperiode, men om søknaden kjem inn kort tid før neste faktura går ut, kan det vere vi må utsette endringa til neste fakturaperiode. Eigar av abonnementet får faktura for sitt abonnement, sjølv om det er søkt om endring av fakturamottakar. Eigar og overtakar kan avtale betaling av abonnement seg i mellom.

  Endre forfallsdato

  Treng du å utsette forfallsdato på faktura? Ta kontakt med kundeservice på 51 20 81 15 eller på kundesenter@vossfiber.no

  Faktura ved endring av abonnement

  Om du har fått ein faktura, betaler du den som den er. Endringar av abonnementet vil kome på neste faktura.

  Om det har blitt gjort endringar på ditt abonnement kort til før neste faktura vert sendt ut kan du få ein faktura med gammalt produkt eller teneste. Du betalar fakturaen som vanleg, så vil endringa og eventuell kreditering kome på neste faktura.

  AvtaleGiro/eFaktura

  AvtaleGiro opprettar du sjølv via nettbanken, eller ved å kontakte banken din. Voss Fiber kan ikkje opprette avtalegiro på dine vegner. Ved AvtaleGiro vil du få tilsendt fakturakopi til e-postadressa di som er registrert på abonnementet ditt.

  Vi tilbyr også eFaktura. Du kan bestille tenesta ved å velje frå nettbanken din si liste over selskap som tilbyr denne tenesta, eller du kan registrere bestilling når du betalar neste faktura frå Voss Fiber i nettbanken din. eFaktura-referansen finn du på tilsendt papirfaktura.

  Med eFaktura vil du få ein e-post når fakturaen er komen inn i nettbanken din. Du må alltid godkjenne fakturaen før konto blir belasta.

  Kvifor står det Get på fakturaen fra Voss Fiber?

  Vi kjøper og vidareformidlar TV-produktet til Get. Dette er vi pålagt å spesifisere på fakturaen.

  Inkasso

  Har du fått ein faktura til inkasso som du er ueinig i, ta kontakt med oss,

  Har du spørsmål til faktura, ta kontakt med Voss Fiber på telefon 51 20 81 15 eller på e-post kundesenter@vossfiber.no

 • Breiband

  Kva er fiberbreiband?

  Fiberbreiband brukar fiberoptikk som overfører breibandssignal med lysets hastigheit, og med ein utmerka stabilitet. Med fiber har alle lik kapasitet uansett kor langt unna ein er av sentralen.

  Med meir tradisjonelle breibandsnett som DSL og kabel-TV har ein gjerne delt kapasiteten med naboen, men med eigen dedikert fiber får ein signal frå sentralen og rett inn i huset.

  Kva skal til for at ditt område skal bli utbygd med fiber?

  Vi vel ut nye felt i hovudsak ut i frå kostnad for utbygging, tal på husstandar, infrastruktur i området og ut i frå korleis marknadssituasjonen er.

  Kvifor bør eg ha fiber?

  Fiber er stabilt, framtidsretta og tilbyr dei raskaste hastigheitene på marknaden.

  Er det forskjell på fiberen til forskjellige leverandører?

  Nei, det er det ikkje. Fiber er fiber, og kapasiteten er like god. Forskjellen ligg i kapasiteten på fiberen ut i frå korleis ein byggjer. Hjå oss får alle ein dedikert fiber for seg sjølv frå sentralen og inn i huset.

  Kva er luftstrekk?

  Luftstrekk er der fiberen går i kablar i lufta, på stolpar.

  Test din hastigheit

  Du kan teste hastigheita på nettverket ditt. Det gjer du her: http://get.speedtest.net/

  For å få mest mogleg korrekt resultat kan du gå gjennom denne lista:

  • Kople frå eller skru av alle datamaskinar/einingar som er tilkopla nettverket, utanom den eininga du testar med.
  • Skru av alle nedlastingar, lukk opne program osv.
  • Kople deg direkte til modem/ruter med nettverkskabel om mogleg
  • Restart modem/ruter/datamaskin etc.
  • Sjekk at eininga di kan handtere den hastigheita du skal ha. Dette kan ofte vere årsaka til kvifor du får ulike testresultat på ulike einingar, sjølv om du testar frå same plass

  AirTies aksesspunkt

  For å oppnå god kapasitet i huset, er det sjeldan nok med berre ein trådlaussendar. Me tilrår difor at du har minst eitt trådlauspunkt i kvar etasje. Til dømes kan også murveggar bidra til å hindre god dekning. Voss Fiber kan her tilby smarte aksesspunkt frå AirTies.

  Det trådlause nettverket til AirTies har einingar som samspelar med kvarandre og syt for at eininga du brukar vert automatisk kopla opp med det trådlause aksesspunktet med best dekning.

  Du kan lese meir om AirTies her: https://eyenetworks.no/airties-smart-wifi

  2,4GHz eller 5gHz?

  Lurar du på om du skal velje nettverket som heiter 2,4GHz eller 5GHz?

  I eit område med mange husstandar, og like mange trådlause nettverk vil du kunna oppleva ustabilitet og treigt nett fordi alle dei trådlause nettverka i området deler den same signalfrekvensen, og det kan oppstå ein «kø» på radiofrekvensen. Det gjeld særleg 2,4GHz-frekvensbandet.

  Nyare ruterar og einingar kan bruka 5GHz-bandet, som har fleire trådlauskanalar som ikkje kolliderer med kvarandre. Dersom du har utsyr som kan nytte 5GHz-bandet, kan dette anbefalast. 5GHz-bandet kan overføre med høgare hastigheit og betre stabilitet, og har ei vidare rekkjevidde enn 2,4GHz.

  Trådlaust internett + Apple-produkt

  Mange Apple-produkt, særleg iPhone, vekslar automatisk mellom å bruke trådlaust nettverk/wifi og mobildata. Det kan til tider skape vanskar ved å halde ei stabil knytting til det trådlause nettverket.

  For å hindre at Apple-eininga di vekslar mellom trådlaust nettverk og mobildata kan du skru av «wifi-hjelp» på Apple-eininga du brukar. Det gjer du ved å fylje trinna under:
  • Gå inn på «Innstillinger» og klikk på «Mobilnett»
  • Nedst på lista kan du skru av og på Wifi-hjelp. Skru av dette
  • Det er òg ein god idé å skru av mobilnettet heilt når du er heime og innanfor dekning frå den trådlause ruteren

  Kapasitet

  Lurar du på kva for hastigheit du treng på fiber-nettet ditt?

  Tenester som krev høg kapasitet og låg responstid krevjar ei høg hastigheit, men vil i alle tilfelle fungere betre med kabel direkte frå modem til maskin. På denne måten kan du både sende og motta signaler samtidig, det vil du ikkje kunne gjere med trådlaust nett, her sender og mottek ein signal om ein an.

  Alle som brukar nettet i bustaden deler på kapasiteten. Difor vil kapasitet variere etter kor mange som brukar nettet, og kor mykje kapasitet dei brukar.

  Dei som krev ei stabil tilkopling vil merke at kapasiteten vert dårlegare når fleire brukar det trådlause nettet samtidig.

  Ustabilt/treigt nett

  Om du opplev at nettet går treigt – følg gjerne feilsøkingstrinna under, før du melder feil til oss:

  • Prøv først å skru av og på modemet
  • Er du kopla trådlaust til modemet kan du prøve å gå nærmare modemet for å sjå om nettet verkar betre. Er det ingen forskjell kan du prøve å kople til via kabel – på denne måten får du ei meir stabil linje
  • Går nettet treigt via kabel kan du prøve å byte nettverksport i modemet og byte nettverkskabel
  • Prøv å kople det trådlause internettet opp med ei anna eining, til dømes ein annan mobil/nettbrett/PC, for å sjå om du opplev det same problemet.

  Om nettet framleis er treigt, kontakt kundeservice på 51 20 81 15

 • TV

  Det har vore straumbrot, og digital-TV vil ikkje starte igjen. Kva gjer eg?

  Fibermodemet jobbar mest sannsynleg med å starte opp att. Gi den nokre minuttar til å laste ned eventuelle oppdateringar.

  Det kan ta om lag 10-15 minutt flør alt verkar igjen. Sjekk etter ei stund at Get-boksen er på.

  Om det fortsatt ikkje verkar kan du ta ut leidninga frå Get-boksen i 10 sekund før du set den i att, då vil den prøve å starte opp att på ny.

  Ingen TV-signal

  Om du ikkje har TV-signal kan det vere fleire feil. Følg trinna under, før du melder feil til oss:

  • Sjekk at dekodaren er skrudd på
  • Sjekk at TV-en er stilt inn til å bruke riktig kjelde og at leidning mellom dekodar og TV står skikkelig tilkopla. Du endrar kjeldekanal via fjernkontrollen til TV-en ved å sjå etter knappen som heiter HDMI, EXT, INPUT, SOURCE eller AV.
  • Pass på at smart-kortet høyrer til den aktuelle dekodaren. Smartkortet vil berre fungere i dekodaren som det vart sendt i lag med.
  • Sjekk at kabelen frå dekodaren går inn i Post (den høgste porten på modemet). Det er oftast port D, 4 eller G
  • Sjekk også kabelen mellom dekodar og modem
  • Ta straumen på dekodaren og skru modemet av og på

  Om du framleis ikkje får bilde, kontakt kundeservice på 51 20 81 15.

  Dårleg oppløysning/bildekvalitet

  Har du problem med bildekvalitet kan det vere fleire feil. Følg trinna under, før du melder feil til oss:

  • Ta ut straumkabel av dekodaren og sett den inn att
  • Sjekk alle kablar til dekodaren for synlege skadar eller dårleg kontakt
  • Start modemet på nytt

  Om du framleis har problem med bilde, kontakt kundeservice på 51 20 81 15.

  Get nett-TV/app

  Som Get-kunde kan du sjå TV kvar du vil med Get nett-TV. For å logge inn på Get nett-TV brukar du adressa www.get.no/tv

  For å få tilgang til tenesta loggar du inn på Get-kontoen din. Om du ikkje har registrert deg endå eller om du har gløymt passordet ditt kan du registrere deg som ny kunde på den same sida der du loggar inn ved å bruke «Send med passord-funksjonen».

  Du kan også som kunde laste ned Get sin app for nett-TV for å sjå innhald frå Get. Appen finn du i App Store/Google Play.

  Bestille fleire kanalar

  Du kan bestille kanalpakker og enkeltkanalar via Get sine nettsider.

  Logg inn og gå til «Min Get» og klikk på «Gå til valgmenyen» under «Velg ditt innhold».

  Her kan du velje fritt i Get sitt tilbod. I abonnementet ditt har du 50 poeng tilgjengeleg for val. Vel kanalar så ofte du vil utan ekstra kostnad!

  Bestille ekstra dekodar

  For kvar TV treng du ein dekodar for å få inn TV-signal.

  Du kan bestille fleire ekstra dekodarar via Voss Fiber, kontakt oss på 51 20 81 15.

  Frys dekodaren seg, eller manglar du kanalar?

  Manglar du tilgang til kanalar, opplev at boksen heng seg opp eller har andre problem med dekodaren? Forsøk å gjenopprett fabrikkinnstillingane.

  • Trykk «Exit» på fjernkontrollen til Get-boksen
  • Velg først «Innstillingar» og «Avansert oppsett»
  • Tast inn PIN1 (standard er 0000)
  • Vel «Resinstallere»

  Start Get-boksen på nytt ved å trekkje ut straumkontakten og send ein SMS med kodeord TV til 02123.

  Problem med opptaksfunksjon

  Start fyrst med å starte boksen på nytt ved å trekkje ut straumkabelen. Vent i 30 sekundar før du setter den i igjen.

  Om du fortsatt opplev problem med opptaksfunksjonen, kan du forsøkje å formatera harddisken. OBS! Merk at alle opptaka vil forsvinne ved ein formatering.

  Slik formaterar du harddisken:

  • Trykk «Exit» på fjernkontrollen til Get-boksen
  • Vel «Instillinger» og «Avansert oppsett»
  • Tast inn PIN1 (standard er 0000)
  • Velg «Formater harddisk» og bekreft med blå knapp

  Kanalliste

  Du finn ei komplett oversikt over alle kanalplasseringane hjå GET her: https://www.get.no/v3/kundeservice/artikler/kanalliste

  Seie opp abonnement

  Ring kundesenteret på 51 20 81 15 for å få hjelp til å seie opp ditt abonnement. Abonnement utan bindingstid har ein månad oppseiingstid gjeldande frå komande månad. Dersom du har bindingstid må du vente til bindingstida er over, ellers vil det påløpe eit gebyr for brot på binding.

 • Vilkår og personvern

  Her kommer informasjon om vilkår og personvern

 • DriftsmeldingarKontakt kundesenteret

Sentralbord: 51 20 81 15
E-post:
Bruk kontaktskjema

Opningstider:
Måndag til fredag 0730 – 2100
Laurdag 10 – 16
Søndag 12 – 15