Kultur og teknologi

Revitalisering av nettverket på Magasinet

✓ Forbetra internettinfrastruktur

✓ Isolerte nettverk for betre tryggleik

✓ Redusere risiko for datainnbrot

✓ Rask respons og lokal støtte

Midt i hjarta av Voss står Kulturverkstaden Magasinet som eit fyrtårn for kreativitet. 

Sidan 2000 har kulturhuben gjeve kunstnarar rom til å blomstra. Nyleg inngjekk dei eit samarbeid med Voss Fiber for å betra internett-tilkoblinga. Innlegget framhevar fordelane ved forbetra internettinfrastruktur for tryggleik, effektivitet og brukaroppleving.

Kulturverkstaden Magasinet: Ein kreativ oase

Kulturverkstaden Magasinet er ei stifting som vart etablert i år 2000 med mål om å fremja kulturbasert næringsutvikling på Voss. Dei tilbyr flotte rom for kreative sjeler, og skapar eit miljø med liv og eit sosialt samlingspunkt. Voss Fiber har vore ein internettleverandør for Magasinet i mange år, og samarbeidet har fungert godt.

Fullstendig overhaling av internett-tilkoplinga

Det kom som ein naturleg utvikling å gjennomføra ein fullstendig overhaling og oppgradering av internett-systemet, sidan tida har gått og teknologien har blitt betre. Denne overhalinga inkluderte installasjon av nytt moderne utstyr og bygging av ein robust brannmur som beskyttar mot kvar einaste form for cyberangrep. 

Isolerte nettverk for betre tryggleik

Eit av dei mest bemerkelsesverdige tiltaka var opprettinga av isolerte nettverk for kvar enkelt bedrift i bygningen. Dette betyr at viss ein PC eller datamaskin blir infisert med eit virus, vil det ikkje spre seg til andre datamaskinar i bygningens kontor. Dette tiltaket har betydeleg forbetra tryggleiken og redusert risikoen for datainnbrot og andre cybertruslar.

Rask respons og lokal støtte

Ein stor fordel med å ha Voss Fiber som internettleverandør er deira raske respons på eventuelle problem. Viss Magasinet skulle oppleva eit nettverksproblem, kan dei berre ringja Voss Fiber. Uansett om det gjeld fiberkabelen eller WiFi-nettverket, tek Voss Fiber sine serviceteknikarar seg av alt, og dei er berre 200 meter unna, noko som sikrar at problema blir løyst svært raskt.

Sikring av stabil og rask internett-tilkopling

For Geir Nymark, ein kunstnar i bygningen, er det viktig å ha ei påliteleg internettforbindelse for å kunna kommunisera med omverda. Sjølv om han kan måla utan internett, har han blitt avhengig av nettverket for å kunna kommunisera med kundar og kollegaer. Eit ustabilt nettverk fører til stress og ineffektivitet.

Geir Nymark (fødd 1956) bur og arbeider på Voss, og mange av bileta hans er inspirerte av det flotte og dramatiske landskapet som omgir han. Han har sidan 1985 arbeidd som kunstnar på heil tid og driv eige grafikkverkstad og galleri.

Nymark arbeider hovudsakleg med etsning og meistrar denne teknikken svært godt. Han handterer mediet på ein slik måte at bileta hans har ein ganske røff karakter, samstundes som han får fram utsøkte detaljar. Den spanande balansegangen mellom det figurative og det abstrakte skaper ein eigen dynamikk i Nymark sine bilete.

Sjå videoklippet her: Videoklipp på Facebook

  • I dette videoklippet kan du sjå Geir Nymark i aksjon i sitt grafikkverkstad og lære om dei ulike teknikkane han brukar.

Finn arbeida hans og kjøp dei her: Modern Art Gallery – Geir Nymark

  • Besøk denne nettstaden for å sjå og kjøpe Geir Nymark sine kunstverk. Her finn du eit breitt utval av hans grafikk.

Besøk Facebook-sida hans: Geir Nymark Grafikk på Facebook

  • På Facebook-sida til Geir Nymark kan du følgje med på dei nyaste oppdateringane, utstillingane og prosjekta hans.

Fordelar med oppgradert nettverk

Kenneth Kleppe, dagleg leiar på UAS Voss, understrekar viktigheita av å ha sitt eige nettverk i bygningen. I staden for at alle brukar eitt nettverk, kan kvar bedrift ha sitt eige isolerte nettverk for sine data, noko som gjev auka tryggleik og beskyttelse mot eksterne angrep. Han påpeikar òg at eit godt nettverk er avgjerande for å kunna lasta opp og ned store filer effektivt.

Kenneth Kleppe er ein erfaren gründer og droneoperatør med mange års bakgrunn innan sal, IT og leiing. Bedrifta hans, UAS Voss, tilbyr tenester som droneinspeksjonar, søk, kartlegging og produksjon av video og foto, samt produktfoto. UAS Voss, som vart grunnlagt i 2020, er sjølveigd og har hovudkontor på Voss i Vestland. Med spesialitetar som eigedomsfoto, droneoperasjonar, luftfoto, inspeksjon av bygg, linjeinspeksjon, inspeksjon av master, samt søk og redning, dekkjer UAS Voss eit breitt spekter av behov innan film, video og lyd.

For meir informasjon om Kenneth sine tenester og prosjekt, kan du besøke heimesida hans. På YouTube-kanalen hans finn du eit breitt utval av prosjekt som viser kundane hans si portefølje. Følg også med på Facebook-sida til UAS Voss for jamlege og spanande oppdateringar frå dei ulike oppdraga hans.

Sjå vårt arbeid

Me har laga ein detaljert video som forklarar korleis me i Voss Fiber har oppgradert internett-tilkoblinga på Kulturverkstaden Magasinet. Sjå videoen nedanfor for ein visuell gjennomgang av prosessen og høyr direkte frå dei involverte om fordelane dei har opplevd.

Eit godt samarbeid

Samarbeidet mellom Kulturverkstaden Magasinet og Voss Fiber har ført til betydelege forbetringar i internett-tilkoblinga. Med oppgradert utstyr, isolerte nettverk og rask lokal støtte, kan Magasinet no tilby eit trygt og effektivt miljø for alle sine brukarar. Voss Fiber held fram med å levera høg kvalitet på tenester som sikrar stabilitet og tryggleik i ein stadig meir digital kvardag.

Er du interessert å forbetra ditt bedriftsnett? Ta kontakt for ein uforplikta prat.

Brede Herheim

Brede er ein del av salsavdelinga og har ansvaret for våre bedriftskundar. Ta kontakt for ein hyggeleg prat om kva me kan tilby di bedrift.

Kontakt 

Mona Lindstad

Mona Lindstad frå salsavdelinga vår er klar til å hjelpa deg med det du måtte lura på.

 

 

Kontakt

Mats Johansen

Mats Johansen, teknisk leiar hjå Voss Fiber, sørgjer for at fiber- og internettløysingane våre fungerer knirkefritt for alle kundane på Voss.

Klaus Ukvitne

Klaus Ukvitne er seniorteknikar. Med brei erfaring og djup kompetanse sørgjer han for at teknologien alltid held topp kvalitet.

Esben Varberg

Esben Varberg har ansvar for IT. Han sørgjer for at systema våre er raske, sikre og fungerer som dei skal.

joakim 773 x 1000

Joakim Johansen

Joakim Johansen er vår telemontør. Han vedlikeheld og optimalisera våre kundars interne internett-oppsett.

Bestillingskjema

Her kan du bestilla breiband, TV-pakker og WiFi-løysing. Ta kontakt dersom du er usikker på kva du treng.