Personvernerklæring

Innleiing
Denne personvernerklæringa skildrar korleis Voss Fiber, med tilhald i Noreg, samlar inn, brukar og deler personopplysningar til brukarar av internettfiber-, data- og TV-tenestene me tilbyr. Me vil sikra høgaste standard for personvern og tryggleik i handteringa av dine personopplysningar, i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR).

Innsamling av Data
Me samlar inn følgjande personopplysningar:

 1. Namn og Kontaktinformasjon: Ditt namn, telefonnummer, e-postadresse og fysisk adresse.
 2. Tenesteinformasjon: Informasjon om tenestene du kjøper hjå oss, til dømes internett- og TV-pakkar.
 3. Nettlesardata: Informasjon om nettlesarhistorikken og mønster gjennom tenestene våre.
 4. Informasjonskapslar: Me samlar inn data som ikkje kan identifiserast personleg gjennom hasha informasjonskapslar for nettsidefunksjonalitet og analyse. Me nyttar Google Analytics til å samla inn data frå hasha informasjonskapslar for å forbetra brukaropplevinga på nettsida vår.

Formål med Databehandling
Dataen som er samla inn blir brukt til å:

 1. Sikra optimal drift og administrasjon av tenestene våre.
 2. Driva marknadsføring og remarknadsføring for å tilpassa tilbod og annonser.
 3. Forbetra brukaropplevinga gjennom nettsideanalyse.

Samtykke og Brukarrettar

 • Samtykke: Me hentar inn eksplisitt samtykke frå brukarane våre for innsamling og behandling av dataen deira. Brukarane kan trekka tilbake samtykket sitt når som helst.
 • Brukarrettar: Brukarane har rett til å få tilgang til, retta eller sletta sine personopplysningar, og å be om dataportabilitet. Desse rettane kan utøvast gjennom kontaktinformasjonen nedanfor.

Deling av Data med Tredjepartar
Me deler personopplysningane dine med følgjande tredjepartar:

 1. Salesforce CRM og Marketing Cloud: For forretningsdrift og marknadsføring.
 2. Trello: Me deler personopplysningar med Trello dersom det er relevant for å senda serviceteknikarar til å installera utstyr heime hjå deg.
 3. Zapier, Google Ads, Facebook Ads: For å leggje til rette og optimalisera marknadsføringskampanjane våre.
 4. Google Analytics: For nettsideanalyse og forbetring av brukaroppleving.
 5. Oneflow: Oneflow mottek personopplysningar når ein digital kontrakt blir signert hjå Voss Fiber.

Kvart av desse selskapa er vurdert til å følgja GDPR og andre relevante lover for personvern.

Trygging av Data
Voss Fiber har implementert solide tryggingstiltak for å verna om dataene dine, inkludert kryptering, sikre serverar og strenge tilgangskontrollar.

Oppdateringar av Erklæringa og Varsel til Brukarar
Me varslar brukarane om viktige endringar i personvernerklæringa gjennom e-post og på nettsida vår.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om personvern, ta kontakt med oss:

 • Telefon: 51 20 81 15
 • Firma: Voss Fiber
 • Adresse: Regimentsvegen 5, 5705 Voss

Bestillingskjema

Her kan du bestilla breiband, TV-pakker og WiFi-løysing. Ta kontakt dersom du er usikker på kva du treng.