Standardvilkår for digital-TV og bredbåndstjenester

1 Definisjoner og omfang 
1.1 Kunden kalles «Abonnenten» og Voss Fiber kalles «Leverandøren».
1.2 Disse vilkår («vilkårene») gjelder for Leverandørens modembaserte tjenester («Tjenesten»), og består av generelle bestemmelser for alle modembaserte tjenester i pkt. 1-14, samt særskilte bestemmelser for ulike modembaserte tjenester i pkt. 15-17. Tjenesten kan omfatte Abonnentens avtaler med Leverandøren om levering av modembaserte tjenester som digital-TV, bredbånd eller annet. 
1.3 Avtale om Tjenesten kan kun inngås med myndig person, og samme person må være abonnent på alle tjenester fra Leverandøren innen en husstand eller bofellesskap. Leverandøren kan avslå avtale om, eller endring av Tjenesten, etter kredittvurdering. Tjenestens type og omfang framgår av produktark, godkjent bestillingsskjema eller ordrebekreftelse fra Leverandøren («Ordrebekreftelsen»). Ordrebekreftelsen og Vilkårene utgjør avtalen for Tjenesten («Avtalen»). Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder 12 måneders bindingstid for Tjenesten. 
1.4 Det er en forutsetning for tilgang til Tjenesten at Abonnenten har avtale om tilknytning til Leverandørens kabelnett, enten direkte eller gjennom boligsammenslutning, at avtalen ikke er misligholdt og at det foreligger kapasitet og adgang til å overføre Tjenesten. Det gjelder egne vilkår for tilknytningen til Leverandørens kabelnett og kabel-TV grunntilbud. De til enhver til gjeldene vilkår for Leverandørens tjenester er tilgjengelige på www.vossfiber.no
1.5 «Utstyr» betyr dekoder, ruter, aksesspunkt, programkort eller annet utstyr som tilhører Leverandøren, og som er utlevert Abonnenten. 1.6 «Vederlaget» betyr det Abonnenten skal betale for tilgang til og bruk av Tjenesten og Utstyr. 
1.7 «Abonnenten Nett» betyr nett og utstyr på Abonnenten side av grensesnittet mot Leverandørens nett, herunder også nett og utstyr eid av boligsammenslutning. 

2 Levering og installasjon
2.1 Leverandøren kan installere nødvendig Utstyr for Tjenesten hos Abonnenten. Vederlag for installasjon og levering belastes etter de til enhver tid gjeldende satser. Dette gjelder også hvis angrerett benyttes. Tjenesten aktiveres så snart leveransen er klargjort.
2.2. Leverandøren tar forbehold om fremføringsrett, spredt eller liten tilslutning i området og andre forhold som vanskeliggjør tilknytning eller leveranse av Tjenesten, og er uten ansvar for manglende tilknytning, bortfall eller opprettholdelse av Tjenesten i slike tilfeller. 

3 Pris, betalingsvilkår og endringer
3.1 Vederlaget beregnes fra det tidspunkt Leverandøren har aktivert Tjenesten. Etableringsavgift og vederlag for installasjon og levering av Utstyr belastes i første faktura. Administrasjons- og fakturagebyr påløpet etter enhver tid gjeldende satser.
3.2 Betaling av vederlag skal skje forskuddsvis med månedlige terminer, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Faktura sendes pr post inntil eFaktura, AvtaleGiro eller annen fakturaform er godkjent av Leverandøren og igangsatt. Avtale om eFaktura eller AvtaleGiro ordnes og igangsettes mellom Abonnenten og dennes bankforbindelse.
3.3 Betaling skal skje senest ved betalingsfrist som angitt på faktura. Det gis ikke betalingsutsettelse. Ved forsinket betaling påløpet morarenter i henhold til lov av 17.12.76 nr 100 og purregebyr i henhold til lov av 13.05.88 nr 26.
3.4 Ved forsinket betaling kan Leverandøren stenge Tjenesten, som forblir stengt til betaling er registrert hos Leverandøren. Dette gjelder også ved forsinket betaling for andre tjenester fra Leverandøren, og ved forsinket betaling fra evt. boligsammenslutning. Abonnenten får ikke fradrag i Vederlaget for den tiden Tjenesten har vært stengt. Dersom Tjenesten blir stengt kan Leverandøren ilegge gebyr for stenging og gjenåpning.
3.5 Leverandøren kan gjøre endringer i Vederlaget og Vilkårene med 1 måneds varsel. Varsling skjer i faktura eller på annen måte. Betaling eller bruk av Tjenesten etter at endringen er trådt i kraft, anses som aksept. Dersom endringen er vesentlig har Abonnenten rett til å si opp Tjenesten med virkning fra ikrafttredelsen av endringen. Dersom Tjenesten sies opp som følge av vesentlige endringer, har Abonnenten rett til å kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalt Vederlag. Krav om refusjon må fremsettes skriftlig innen 1 måned fra ikrafttredelsen av endringen. Abonnenten er dog forpliktet til å betale den nye Vederlaget inntil Utstyret er levert tilbake til Leverandøren
3.6 Dersom Leverandøren pålegges nye eller økte offentlige skatter eller avgifter, private eller offentlige programavgifter, opphavsrettslige avgifter eller andre avgifter eller kostnader utenfor Leverandørens kontroll, kan Vederlaget endres med virkning fra iverksettelsen av pålegget.
3.7 Dersom endring av Tjenesten medfører lavere Vederlag, vil tidligere Vederlag gjelde ut fakturaperioden. 

4 Abonnentens rettigheter og plikter
4.1 Abonnentens Nett må til enhver tid tilfredsstille gjeldene regler, og det må ikke tilkobles utstyr som ikke er godkjent. Abonnenten er ansvarlig for at dennes nett og utstyr ikke gir forstyrrelser i Leverandørens eller andre abonnenters nett.
4.2 Abonnenten er ansvarlig for alt utstyr, herunder både Utstyret og eget utstyr, som er nødvendig for å benytte Tjenesten. Installasjon, service, endringer, oppgradering eller utskifting av slikt utstyr er Abonnentens ansvar, også dersom dette skyldes nye tekniske standarder eller endringer Leverandøren gjør i sitt nett.
4.3 Abonnenten skal behandle Utstyret i samsvar med brukerveiledningen. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i Utstyret. Leverandøren er ikke ansvarlig for problemer med bruk av Tjenesten eller andre forhold som følge av inngrep i, skader på eller feilaktig bruk av Utstyret.
4.4 Utstyr som er installert i henhold til Avtalen kan ikke benyttes i næringsvirksomhet, og kan kun benyttes på, og ikke fjernes fra, den adresse som er oppgitt i Ordrebekreftelsen, eller som følger av godkjent adresseforandring. Abonnenten skal uten opphold gi melding om flytting til Leverandøren.
4.5 Abonnenten skal påse at uvedkommende ikke får benytte Utstyret eller får tilgang til Tjenesten. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap eller skade som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til uvedkommende.
4.6 Abonnenten er selv ansvarlig for at tjenester som leveres med personlige koder, herunder passord og PIN koder ikke blir misbrukt og må endre oppsatte koder til personlige koder straks Tjenesten tas i bruk. Abonnenten plikter å betale for alle varer og tjenester som bestilles eller bekreftes med eller uten personlige koder. Koder skal oppbevares på forsvarlig vis slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem.
4.7 Utstyret er Leverandørens eiendom og kan ikke selges, lånes ut eller på annen måtet disponeres i strid med Avtalen. Abonnenten er ansvarlig for misbruk, tap eller skade på Utstyret og skal uten opphold varsle Leverandøren om slike forhold. Abonnenten skal ha forsikring som dekker mulig ansvar for Utstyret.
4.8 Transport av Utstyr til service, reparasjon, oppgradering eller innbytte er Abonnentens ansvar, også om nye tekniske standarder gjør det nødvendig å oppgradere eller bytte ut Utstyret.
4.9 Ved oppsigelse, heving eller annet opphør av Tjenesten skal Utstyret straks leveres tilbake til Leverandøren, jf. Dog pkt. 17.4. Dersom Utstyret ikke tilbakeleveres kan Leverandøren kreve erstatning. Vederlaget påløpet inntil Utstyret er registrert tilbakelevert.
4.10 Abonnenten må ikke forsere elektroniske sperrer, låser, koder eller på annen måte forsøke å skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester, opplysninger, data, systemet eller annet som ikke er ment for Abonnenten (jf. Straffeloven §§ 145 og 262). Abonnenten må heller ikke benytte eller spre informasjon som ikke er beregnet på Abonnenten. Abonnenten er ansvarlig for at mindreårige ikke får adgang til tjenester, som på grunn av sitt innhold kan virke støtende eller skadelig. 

5 Leverandørens rettigheter og plikter
5.1 Leverandøren kan til enhver tid endre innholdet i eller avslutte Tjenesten. Vesentlige endringer kan gjennomføres med 1 måneds varsel. Endringer som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll kan gjennomføres umiddelbart.
5.2 Leverandøren er ansvarlig for leveransen av Tjenesten. Ved avbrudd eller vesentlig forstyrrelser i mer enn 2 virkedager etter at Leverandøren har mottatt melding om feilen fra Abonnenten, og som skyldes forhold Leverandøren har ansvar for, kan Abonnenten kreve forholdsmessig fradrag i Vederlaget. Det gis ikke fradrag i etableringsavgift, vederlag for installasjon og levering av utstyr eller andre avgifter og gebyrer. Abonnenten må omgående melde feil til Leverandøren.
5.3 Leverandøren er ikke ansvarlig for avbrudd eller forstyrrelser som skyldes force majeure eller andre forhold som Leverandøren ikke er herre over, f.eks. arbeidskonflikt, offentlige reguleringer, strømbrudd mv. Det gis ikke fradrag i Vederlaget i slike tilfeller eller ved avbrudd eller forstyrrelser som skyldes feil i Abonnentens Nett eller feil eller skade forvoldt av Abonnenten eller noen Abonnenten har ansvar for. Ved slike feil belastes Abonnenten for serviceutrykning, evt. bestilt service.
5.4 Dersom Abonnenten flytter, kan Avtalen bare opprettholdes dersom Leverandøren kan levere Tjenesten på den nye adressen og Abonnenten ikke er i mislighold. Flytting kan medføre endret Vederlag.
5.5 Leverandøren verken garanterer eller støtter noen produkter, tjenester, transaksjoner eller innhold som blir distribuert eller markedsført via Tjenesten, og har intet ansvar for dette. Dette er Abonnentens ansvar å sikre seg mot misbruk av kredittkort når dette blir benyttet som betalingsmiddel. 

6 Service og feilretting
6.1 Leverandøren Yter service og feilretting innenfor til enhver til gjeldende åpningstider, jf. www.vossfiber.no
6.2 Ved servicebesøk er Leverandøren ikke ansvarlig for tapt arbeidsfortjeneste eller andre tap eller kostnader for Abonnenten.
6.3 Skyldes feilen Abonnentens Nett, uriktig bruk eller uaktsomhet hos Abonnenten eller andre forhold Abonnenten har ansvaret for, må Abonnenten selv bekoste service og feilretting. Dersom feilen skyldes Abonnentens inngrep i eller skader på Utstyret, kan Leverandøren i tillegg kreve et gebyr, som må betales før nytt Utstyr utleveres.
6.4 Service og oppgradering av Utstyr må bare utføres av Leverandøren eller av autorisert reparatør godkjent av Leverandøren.
6.5 Feilretting som krever servicebesøk utføres hverdager man-fre mellom kl.07:30 – 15:30. 

7 Oppsigelse
7.1 Abonnenten kan si opp Tjenesten eller Avtalen med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen kom frem til Leverandøren.
7.2 Dersom Abonnenten sier opp før bindingstiden er utløpt belastes Vederlaget og andre avgifter og gebyrer ut bindingstiden i henhold til de til enhver tid gjeldende satser. Dette gjelder ikke dersom Abonnenten sier opp som følge av at Leverandøren gjør vesentlige endringer i Tjenestens innhold (5.1) eller endrer priser eller vilkår vesentlig til Abonnentens ugunst (3.5), uten at dette skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll (3.6). Dersom Abonnenten flytter til en adresse hvor Tjenesten ikke kan opprettholdes, belastes gebyr for brudd på bindingstiden.
7.3 Leverandøren kan si opp Tjenesten eller avtalen med 1 måneders varsel. Ved vesentlig endring av forhold utenfor Leverandørens kontroll kan Leverandøren si opp med øyeblikkelig virkning.
7.4 Det gis ingen refusjon for Etableringsavgift, vederlag for installasjon og levering av Utstyr eller andre avgifter eller gebyrer ved oppsigelse eller stenging. Abonnenten kan ved gyldig oppsigelse kreve refundert en forholdsmessig andel av forhåndsbetalt Vederlag, etter reglene i pkt 3.5. 

8 Mislighold fra Leverandørens side
8.1 Avvik i tjenestekvaliteten, eksempelvis forstyrrelser, brudd i leveransen eller andre forhold som medfører at Abonnenten ikke mottar tilstrekkelige signaler, anses som en mangel ved Tjenesten. Dette gjelder ikke dersom avviket skyldes Abonnenten, Abonnentens Nett eller andre forhold Abonnenten har ansvaret for. Leverandøren kan ikke levere bedre kvalitet enn det som følger av standarden på kabelnettene g kvaliteten på mottatte signaler, og er ikke ansvarlig for forstyrrelser eller forringer kvalitet på mottatte signaler, og er ikke ansvarlig for forstyrrelser eller forringet kvalitet grunnet i slike forhold. Leverandøren skal varsles omgående hvis Abonnenten vil gjøre gjeldende at Leverandøren ikke har oppfylt sine plikter etter Avtalen.
8.2 Ved vesentlige mislighold fra Leverandørens side kan Abonnenten heve Avtalen.
8.3 Abonnenten kan kreve erstatning for sitt direkte økonomiske tap som skyldes mangel ved Tjenesten. Dette gjelder likevel ikke så lenge Leverandøren godtgjør at mangelen skyldes hindring utenfor hans kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgene av. Indirekte tap, avledede skader/tap eller følgeskader/tap erstattes ikke i noen tilfeller. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skade på Abonnentens person, tredjeperson eller gods. Leverandørens samlede erstatningsansvar er i ethvert tilfelle begrenset til Vederlaget for 1 måned. 

9 Mislighold fra Abonnentens side 
9.1 Ved vesentlig mislighold av Avtalen eller andre avtaler med Leverandøren fra Abonnentens side, kan Leverandøren stenge Tjenesten, ikke oppdatere programkortet eller frakoble tilknytningen til Leverandøren. Slik stengning kan skje straks og uten varsel. Vesentlig mislighold gir også Leverandøren rett til å heve Avtalen. Det samme gjelder dersom evt. boligsammenslutning er i vesentlig mislighold overfor Leverandøren.
9.2 Som vesentlig mislighold regnes f.eks. ulovlig inngrep i eller bruk av Utstyr, kortpiratering, brudd på en eller fere av bestemmelsene i punktene 4.1-4.10, 15, 16 og 17, brudd på offentlige regler, misbruk eller forsøk på misbruk av Tjenesten eller regler for Tjenesten, usømmelig adferd, sjikane eller lignende. Betalingsmislighold utover 14 dager regnes også som vesentlig mislighold.
9.3 Dersom Leverandøren hever Avtalen, er Abonnenten forpliktet til å betale alle forfalte og ikke fortalte fakturaer, samt påløpt Vederlag, avgifter og gebyrer som ikke er fakturert på hevingstidspunktet. I tillegg kommer avgift og gebyr for evt. henting av Utstyr, brudd på bindingstid, erstatning for Utstyr eller annet tap påført Leverandøren, samt eventuelle renter og inkassogebyrer.
9.4 Leverandøren har etter at Tjenesten er stengt, eller Avtalen er hevet, rett til å nekte Abonnenten eller andre i Abonnentens husstand eller bofellesskap ny Avtale eller tilgang til Tjenesten. 

10 Overdragelse
10.1 Abonnenten kan ikke overdra Avtalen, Tjenesten eller Utstyret til andre.
10.2 Leverandøren kan overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen uten samtykke fra Abonnenten.

11 Behandling av personopplysninger
11.1 Informasjon om hvordan Leverandøren behandler personopplysninger, formålet med behandlingen, hvilke personopplysninger som behandles, Abonnentens personvern og innsynsrett, Leverandørens taushetsplikt, m.m. er tilgjengelig på www.vossfiber.no eller ved henvendelse tl Leverandørens kundesenter. Abonnenten kan reservere seg mot å bli kontaktet av Leverandøren i markedsføringsøyemed. 

12 Brukerrestriksjoner
12.1 Leverandøren har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenesten som anses nødvendige av tekniske, driftsmessige, vedlikeholdsmessige eller andre årsaker.
12.2 I nødsituasjoner, herunder force majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, samt ved alvorlig fare for sabotasje mot nett eller tjenester, har Leverandør rett til å gjennomføre avbrudd eller begrensninger i Tjenesten.
12.3 Abonnenten kan i slike tilfelle ikke kreve forholdsmessig fradrag i Vederlaget og Leverandøren er uten ansvar for evt. tap eller kostnader som Abonnenten måtte bli påført. 

13 Angrerett
13.1 Ved kjøp av tjenester og varer utenfor fast utsalgssted (oppsøkende salg, messer o.l.) eller ved fjernsalg (kjøp via web eller aktivt oppsøkende telefonsalg mv), har Abonnenten angrerett i henhold til lov om angrerett av 21.12.2000 nr 105. 

14 Tvisteløsning
14.1 Tvister skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet kan tvisten bringes inn for evt. klageorgan eller de alminnelige domstoler ved saksøktes verneting. 

15 Særskilte vilkår for bredbånd
15.1 Abonnenten plikter å gjøre seg kjent med og følge Leverandørens retningslinjer for akseptabel bruk av Tjenesten, som finnes på www.vossfiber.no 
15.2 Ved installasjon hos Abonnenten kan Leverandøren være nødt til fysisk å åpne Abonnentens datamaskin. Når nettverkskort og programvare blir installert på denne, kan systemfiler bli modifisert/slettet. Det er Abonnentens ansvar å sørge for sikkerhetskopi av filer før installasjon. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til installasjonen, med mindre Leverandøren har opptrådt grovt uaktsomt.
15.3 Abonnenten tillates ikke å kovle Brebånd servere som FTP servere, WEB servere o.l. til Ustyret, dersom ikke annet eksplisitt fremgår av informasjon/Ordrebekreftelsen. Abonnenten tillates ikke å plassere CGI script og kommersiell informasjon på sin hjemmeside. Det er ikke tillatt å knytte mer enn en datamaskin il hvert Utstyr, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med Leverandøren.
15.4 Tjenesten kan kun benyttes av Abonnenten personlig og kan ikke selges, lånes ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann.
15.5 Overføringshastighet kan gå bort som følge av tekniske kontrollmekanismer innebygd i protokoller eller andre komponenter. Videre kan hastigheten være lavere enn den angitte i perioder med stor belastning i nettet. Overføringshastigheten videre ut på Bredbånd er utenfor Leverandørens kontroll. Leverandøren garanterer derfor ikke for at avtalt hastighet alltid vil oppnås. 

16 Særskilte vilkår for digital-TV
16.1 Abonnenten kan bare bruke Utstyret til private, ikke-kommersielle formål innenfor husstanden.
16.2 Ved Pay Per View er Abonnenten pliktig til å betale for bestilt tjeneste, selv om sendingen (film, sport, e.l.) faller bort, med mindre bortfaller skyldes Leverandøren.
16.3 Programkort, PIN-kode og Årsavgift
16.3.1 Programkortet med tilhørende PIN-kode gir Abonnenten tilgang til Tjenesten. Abonnenten kan bare benytte programkortet sammen med det Utstyr som er registrert på Abonnenten.
16.3.2 Ved tap eller skade på programkort som skyled Abonnenten, belastes Abonnenten et gebyr for nytt programkort.
16.3.3 Årsavgiften belastes Abonnenten i henhold til de til enhver tid gjeldende satser, og skal dekke programkortadministrasjon, etablering/vedlikehold av dekoderen og oppdatering av Elektronisks Program Guide (EPG).
16.3.4 Programkortet oppdateres når innbetaling av Vederlag og Årsavgift er registrert hos Leverandøren senest ved forfall. For oppdatering må Utstyret være slått på og programmkortet satt inn.

Bestillingskjema

Her kan du bestilla breiband, TV-pakker og WiFi-løysing. Ta kontakt dersom du er usikker på kva du treng.